Plan & bygglag

Ommålning av hus enligt Plan- och Bygglagen
Det ligger i allas vårt intresse att området är prydligt och välvårdat. Därav följer att alla fastighetsägare samordnar sina idéer när det är dags att måla om husen. Bestämmelser vad som gäller finns i PBL – Plan- och bygglagen. Det är framförallt 3 och 8 kap. som är tillämpliga:

  • 3 kap. reglerar allmänna krav, 1§, talar bl.a. om att ”Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är lämplig för byggnaderna som sådana och ger en helhetsverkan”.
  • 8 kap. 3§ innehåller särskilda bestämmelser för områden med detaljplan. (Röberget är ett sådant område) ”I områden med detaljplan krävs bygglov för att färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende”.

Kommentar: Det är naturligtvis en tolkningsfråga vad som ”avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende”. Vid kontakt med bygglovsenheten, Botkyrka kommun, framgår att de betraktat det som en väsentlig förändring om man vid ommålning förflyttar sig långt på färgskalan, t.ex. från rött till gult. En sådan ommålning är alltså bygglovspliktig. Vidare framkom att varje fastighetsägare är skyldig att samråda med övriga med hänsyn till helheten.