Praktiska tips

Hängrännor och stuprör
Hängrännorna utanpå huset bör rensas åtminstone vart annat år. De på ”låga sidan” får varje husägare se till att sköta själv, medan de på ”höga sidan” rensas länga för länga under städdagarna.

Längst ner i varje stuprör finns en sil, som kommer fram när man lyfter det nedersta svarta plåtröret upp från det tegelfärgade röret av plast som går ner i marken. Silen måste rensas inför varje vinter, eftersom löv och annat skräp annars kan sätta sig som en propp och orsaka att det bildas en vattenpelare ovanför, som i sin tur kan frysa till is och spräcka röret. Detta kan i sin tur orsaka fuktskador på fastigheten.

 
Rör till vattenkran på baksidan av huset
Det kan vara idé att byta ut den översta delen av röret som går ut på baksidan så att man kan få en kran för att stänga av vattnet på insidan och därigenom förhindra att vattnet fryser i röret och det spricker och orsakar vattenskada. Tänk också på att ta bort vattenslangen i god tid före frosten.

 
Hur fungerar värme- vattentillförsel inom Röbergets Samfällighet?
Ditt hus förses med värme, varmvatten och kallvatten via en undercentral belägen i parkeringshuset.

I undercentralen kommer hetvatten från Södertörns Fjärrvärme AB. Hetvattnet överför värme till vårt värmesystem och till tappvarmvattensystemet. Detta sker i en värmeväxlarenhet, som reglerar den temperatur som krävs för uppvärmning. På samma sätt uppvärms kallvatten till varmvatten till en konstant temperatur.

Info_Blad_8_rotated

Värmesystemet är uppbyggt i form av två rörslingor; en för varmvatten till elementen och en returledning till undercentralen där avkylt vatten värms upp för att åter pumpas ut till elementen.

Tappvarmvattnet cirkulerar i en rörslinga förbi alla hus och lämnar systemet vid förbrukning. Vid avtappning av varmvatten tillförs samma mängd till systemet i form av kallvatten, som värms i undercentralens värmeväxlare.

Varje fastighet är ansluten till de olika systemen via rör i tvättstugan. Varmvattnet för uppvärmning passerar en flödesmätare innan det leds ut i elementen. Flödesmätaren tillsammans med två temperaturmätare på in- respektive utgående vattenledning registrerar och ger förbrukad energi för uppvärmning. Systemet kan stängas av med två ventiler, in respektive ut.

Tappvarmvatten och kallvatten mäts på samma sätt innan det fördelas ut till respektive tappställe. Energiförbrukningen för tappvarmvatten baseras på temperaturhöjningen av kallvatten i undercentralen och förbrukad mängd. Ventiler för avstängning finns i tvättstugan bakom en lucka i golvnivå.

 

Varm- och kallvatten
Uppstår läckage i tappvarmvatten och/eller kallvattensystemen stängs detta av med ovan nämnda ventiler i tvättstugan. Samma gäller vid ingrepp som byte av ventiler, packningar eller ombyggnad.

Om ni har termostatblandare (temperaturen ställs in på ett vred och mängden vatten på ett annat) bör dessa kontrolleras med jämna mellanrum. Det finns risk för att de läcker och att ni därmed drabbas av onödiga kostnader. Termostatblandaren kontrolleras på följande vis:

  1. Spola vatten på max temperatur tills den högra delen på blandaren blir kall och den vänstra delen på blandaren blir varm.

  2. Sluta spola.

  3. Håll ena handen på den kalla delen och den andra handen på den varma.

  4. Om den varma sidan snabbt blir kall så betyder detta att termostatblandaren läcker! Detta innebär att kallt vatten läcker över till den varma sidan, och ni får betala för vatten som ni inte använder. Lösningen på detta är att byta till en ny termostatblandare.

 

Värme
På väggen i tvättstugan (mot utsidan) finns två vertikala rör. På dessa vertikala rör sitter två ventiler med röda rattar. När man stänger dessa (vrider medsols) stängs värmen av i huset. Om man inte stänger dessa ventiler cirkulerar varmvatten i rörstammarna i husets värmesystem, även om värmeelementen är stängda. När uppvärming inte behövs, t.ex. under sommaren, bör man alltså tänka på att stänga dessa kranar; annars betalar man för uppvärming i onödan.

Vid ojämn eller dålig värme på enskilda element bör första åtgärd vara att lufta elementet. Använd en hink för att fånga upp det vatten som trycks ut och lufta i omgångar tills enbart vatten kommer ur ventilen. Om problemen kvarstår trots avluftning av elementen kan detta bero på låg vattennivå i systemet – kontakta i så fall styrelsen omgående.

Uppstår läckage så stäng båda ventilerna i tvättstugan. Under perioder med minusgrader kan värmesystemet frysa om det står avstängt längre tid. Ett läckage denna tid måste därför åtgärdas omgående. Vid läckage eller åtgärder i värmesystemet som medför att vatten tappas av måste styrelsen kontaktas. Större vattenförlust påverkar systemets funktion och därmed uppvärmningen i hela området.

Checklista för att säkerställa att värmesystemet i ditt hus inte läcker:

  1. Kontrollera samtliga värmeelement genom att titta på termostatventiler och elementets anslutningar till rören som kommer upp ur golvet.
  2. på den nedre vinden, bredvid dörren på toalettsidan finns ett rör. Kontrollera att röret inte läcker. Det kan vara bra att isolera detta rör p.g.a. frysrisken och för att minska värmeförbrukningen.
  3. kontrollera att avluftningsventilerna i tvättstugan inte läcker. Det enda sättet är att ta bort isoleringen.
  4. titta på golvet i tvättstugan under inklädnaden längs väggen. Det finns värmerör under inklädnaden, och ett läckage där bör synas på golvet.
  5. kontrollera golvet i hobbyrummet längs inklädnaden. Ett läckage på värmerören under inklädnaden bör märkas på golvet.
  6. Undersök om ni har avluftningsventiler i hobbyrummet. De finns i de hus vars inklädnad nästan går upp till betongglasfönstren. Kontrollera att avluftningsventilerna inte läcker.