Möten

Samfällighetens medlemmar kallas normalt till möte en gång per år. Datum för denna ordinarie årsstämma beslutas av styrelsen, och ska enligt stadgarna infalla senast under april månad. Platsen för mötet är normalt samlingslokalen Hörnan, Römossevägen 21-23.
Styrelsen kan, om den finner det erforderligt, utlysa extra stämma under året.

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Detta för att styrelsen ska hinna bereda avgivna motioner på lämpligt sätt.

Kallelse till årsstämman delges medlemmarna genom skriftlig kallelse senast 3 veckor före sammanträdet. Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, motioner, etc, tillhandahålls via samfällighetens hemsida.

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och distribueras därefter till medlemmarna via e-post och publiceras på samfällighetens hemsida.

För protokoll från de senaste årens ordinarie årsstämmor samt extra stämmor – se länkar nedan.

Röbergets samfallighets årsstämma 2023 – Signerat protokoll bbt0lv4u

Reviderat protokoll Röbergets årsstämma 2022-04-06

Protokoll Årsstämma 2020-04-25

Protokoll från Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2019-03-13

Protokoll från Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2018-03-07

Protokoll från Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2017-03-15

Protokoll Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2016-03-09

Protokoll Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2015-03-16

Protokoll Röbergets samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2014-03-05

Protokoll Extrastämma Röbergets Samfällighetsförening 2013-04-27

Protokoll Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2013-03-20

Protokoll Extrastämma Röbergets Samfällighetsförening 2012-06-19

Protokoll Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2012-03-15