Om samfälligheten

Samfälligheten består av 63 hushåll och föreningen administreras av en styrelse, bestående av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Föreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning som genom anläggningsbeslut 1977-12-05, har inrättats för fastigheterna Röberget 1 – Röberget 64. Föreningen förvaltar alltså förbindelseytor, parkeringsdäck, VA- och vattenledningar, o.dyl..