Månadsavgift

Varje hushåll debiteras en månadsavgift, vars huvudsakliga del utgör kostnader för fjärrvärmen. I varje hus registreras förbrukning av varmvatten, kallvatten och fjärrvärme. Avläsning av mätaren i tvättstugan sker normalt var fjärde månad och utgör underlag för respektive hushålls månadsavgift. Avläsning görs av husägaren själv. Information angående när det är dags för mätaravläsningar, samt hur det går till, kommer via utskick i postlådan.

Baserat på föregående års förbrukning så betalar man en fast månadsavgift under året. En avräkning görs en gång om året efter avläsning av mätarna.

Vid byte av fastighetsägare skall avläsning av mätare och avräkning hanteras av in- respektive utflyttande ägare; detta är inte samfällighetens ansvar.

Betalning av månadsavgiften skall ske före månadsskiftet varje månad. Betalning skall göras till samfällighetens bankgironummer (bg: 5619-2214). Kontakta vår kassör om ni har några frågor kring detta.