Nyinflyttad

Hej nya granne, välkommen till Ottevägen!

I och med att du köpt hus här har du också blivit medlem i Röbergets samfällighetsförening. Vi förvaltar tillsammans gator, mark, markanläggningar och lekplatser i anslutning till våra hus, anläggning för sophantering, undercentral för fjärrvärme samt parkeringsgarage.

Som fastighetsägare och medlem blir du varje månad fakturerad en avgift till samfälligheten som ska täcka dels våra gemensamma kostnader för ovanstående förvaltning samt din föregående månads förbrukning av fjärrvärme, kall- och varmvatten. I avgiften till samfälligheten ingår också kostnaden för bredband, IP-telefoni, TV-tjänster, för närvarande via avtal med Telia samt en p-plats i parkeringsgaraget som samfälligheten förvaltar. Den fasta avgiften för gemensamma kostnader är för närvarande 1.300 kr.

Som nyinflyttad kommer du få ange dina kontaktuppgifter. Du kan välja att bli debiterad via pappersfaktura i postlådan, digital faktura via e-post eller anmäler autogiro i er internetbank.

Du äger ditt hus och ansvarar själv för allt yttre underhåll samt inre underhåll och allt ledningsnät från avstängningsventiler för vatten respektive värme. Varje fastighetsägare äger den mellanvägg, mellan förråd och hus, som sitter fast i ert förråd. Samfälligheten an- svarar för ledningsnät fram t o m avstängningsventilerna.

Eventuella fel och brister som uppkommer kan göras till en e-postadress som styrelsen bevakar: felanmalan[at]roberget.se

Observera att föreningen INTE har avtal med en fastighetsskötare som svarar upp på er eventuella felanmälan utan det är styrelsen som hanterar dessa.  Eventuella fel eller brister som lekman kan avhjälpa bör därför i första hand i möjligaste mån göras av föreningens medlemmar. Styrelsen är självklart behjälplig i detta och kommer se till att ärenden omhändertas som kräver fackman eller entreprenad.

Enligt kommunens renhållningsordning är varje fastighetsägare skyldig att ha sophämtning därför ska du anmäla ägarbyte till SRV när du köpt en fastighet vid Röberget. Detta gör du här.

Vi källsorterar vårt avfall i två fraktioner- matavfall och restavfall. Det finns två djupbehållare i anslutning till garaget för detta ändamål. Varje hushåll väljer själv om man vill källsortera. Det är ca 500 kr billigare per år om man väljer att källsortera. Eventuell ändring anmäls direkt till SRV. När du betalat avgiften till SRV så får du inpasseringen till SRV avfallsanläggningar. Vid inpasseringen så använder du ditt körkort. Om du inte har ett körkort så måste du ansöka om ett passerkort. Mer information hittar du här. De närmaste finns i Skyttbrink industriområde samt Flemingsberg industriområde. Öppettider hittar du här. Avseende förpacknings- och tidningsinsamling så finns närmaste återvinningsstation (StationsID: 7314) vid vändplanen morgonvägen. Här kan du kasta: Pappersförpackningar, Förpackningar i hård respektive mjuk plast, Metallförpackningar, Tidningar, Returglas, Småbatterier samt Returpapper.

Styrelsen arrangerar vår och höst en gemensam städdag då vi utför enklare underhåll och reparationer samt städning och trädgårdsarbete. Vårt årsmöte hålles innan april månads utgång, vanligtvis i en samlingslokal hos en grann- förening på Römossevägen.

Information rörande samfälligheten skickas till största delen ut via mail och vi ber dig därför att alltid meddela oss om du byter e-postadress.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen
Röbergets samfällighetsförening