Styrelsen

Samfällighetsföreningen administreras av en styrelse, bestående av 4-5 ordinarie ledamöter och 2-5 suppleanter.
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseposterna cirkulerar mellan hushållen i området.

Ur samfällighetsföreningens stadgar:
”Styrelsen skall:
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet
och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter.”

Till styrelsen kan du alltså vända dig då du har frågor som rör den gemensamma anläggningen, områdets underhåll och skötsel, fjärrvärmen, etc. Om du har en fuktskada, vattenläckage eller annan skada på huset, samt om du har haft inbrott i huset eller bilen i garaget så vill vi gärna att du informerar styrelsen så att vi kan varsko övriga hushåll och kanske komma med tips om åtgärd.