Nyinflyttad

Hej nya granne, välkommen till Ottevägen!

I och med att du köpt hus här har du också blivit medlem i Röbergets samfällighetsförening. Vi förvaltar tillsammans gator, mark, markanläggningar och lekplatser i anslutning till våra hus, anläggning för sophantering, undercentral för fjärrvärme samt parkeringsgarage.

Du betalar varje månad en avgift till samfälligheten som ska täcka dels din preliminära vatten- och värmeförbrukning, dels våra gemensamma kostnader för ovanstående förvaltning. I avgiften ingår också kostnaden för bredband, IP-telefoni och TV-tjänster, för närvarande via avtal med Telia.

Den fasta avgiften för gemensamma kostnader är för närvarande 1.300 kr, avgiften för förbrukning varierar beroende på förbrukning mellan 1.100 och 2.200 kr. I avgiften ingår en p-plats i parkeringsgaraget. Avgiften betalas utan anmodan varje månad i efterskott.

Innan årsskiftet får du ett formulär för avläsning av din förbrukning via en mätare i din tvättstuga. Efter avstämning görs en avräkning för föregående år där det framgår om du får återbäring eller har en skuld till samfälligheten. Differensen regleras via avgifterna för andra kvartalet (april-juni).

Du äger ditt hus och ansvarar själv för allt yttre underhåll samt inre underhåll och allt ledningsnät från avstängningsventiler för vatten respektive värme. Samfälligheten an- svarar för ledningsnät fram t o m avstängningsventilerna.

Enligt kommunens renhållningsordning är varje fastighetsägare skyldig att ha sophämtning därför ska du anmäla ägarbyte till SRV när du köpt en fastighet vid Röberget. Detta gör du här.

Vi källsorterar vårt avfall i två fraktioner- matavfall och restavfall. Det finns två djupbehållare i anslutning till garaget för detta ändamål. Varje hushåll väljer själv om man vill källsortera. Det är ca 500 kr billigare per år om man väljer att källsortera. Eventuell ändring anmäls direkt till SRV. När du betalat avgiften till SRV så får du ett passerkort du behöver för att komma in på SRV avfallsanläggningar. De närmaste finns i Skyttbrink industriområde samt Flemingsberg industriområde. Öppettider hittar du här. Avseende förpacknings- och tidningsinsamling så finns närmaste återvinningsstation (StationsID: 7314) vid vändplanen morgonvägen. Här kan du kasta: Pappersförpackningar, Förpackningar i hård respektive mjuk plast, Metallförpackningar, Tidningar, Returglas, Småbatterier samt Returpapper.

Styrelsen arrangerar vår och höst en gemensam städdag då vi utför enklare underhåll och reparationer samt städning och trädgårdsarbete. Vårt årsmöte hålles innan april månads utgång, vanligtvis i en samlingslokal hos en grann- förening på Römossevägen.

Information rörande samfälligheten skickas till största delen ut via mail och vi ber dig därför att alltid meddela oss om du byter e-postadress.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen
Röbergets samfällighetsförening